Zespół:

Sylwia Gardynik - ZnanyLekarz.pl

Sylwia Gardynik

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia.
Prowadzę terapię osób dorosłych i nastolatków.

Zapraszam osoby, które:

 • zmagają się z doświadczaniem nadmiernego lęku (zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, lęk uogólniony, napady paniki);
 • doświadczają obniżonego nastroju w postaci depresji;
 • nie radzą sobie ze stresem w pracy, na uczelni;
 • borykają się z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernym krytycyzmem wobec siebie, perfekcjonizmem, chciałyby poprawić jakość swojej samooceny;
 • mają kłopoty z asertywnością, nieśmiałością, podejmowaniem decyzji, określaniem własnych potrzeb, zrozumieniem własnych emocji.

W terapii ważna jest dla mnie relacja oraz indywidualne rozumienie trudności klienta, wspieranie jego mocnych stron i potencjału.

W ramach interwencji kryzysowej wspieram młodych wychowawców w organizacjach pozarządowych, którzy zajmują się pracą z dziećmi i młodzieżą.

Wiedzę z zakresu psychoterapii rozwijam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej „Crescentia”. Ukończyłam studia psychologiczne o specjalizacji klinicznej oraz przedsiębiorczości i zarządzania. Jestem trenerem grupowym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem PTTPiB.

Jako psycholog praktykę zdobywałam w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym specjalizującym się leczeniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, współpracowałam z rodzinami zastępczymi. Doświadczenie zdobywałam również pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Magdalena Wysokińska - ZnanyLekarz.pl

Magdalena Wysokińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  na kierunku pedagogika specjalna i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie na kierunku psychologia (specjalność Kształtowanie i modyfikacja zachowania). 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wolontariatu w Domu Małego Dziecka w Warszawie pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach oraz jako uczestnik specjalistycznych szkoleń i warsztatów.

Pomagam osobom w problemach związanych z budowaniem pewności siebie, budowaniem odporności psychicznej i pokonywaniem trudności w nauce. Zajmuję się terapią lęków dzieci i młodzieży oraz diagnozowaniem i terapią zaburzeń w zachowaniu. Napotykają trudności radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego, w tym którzy mają trudności w komunikacji ze swoimi dziećmi, a także osobom pragnącym ustabilizować swoje relacje i poprawić jakość życia.  Interesuje mnie wpływ postaw rodzicielskich na styl przywiązania. Szczególnie istotna jest dla mnie praca z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami oraz rodzinami adopcyjnymi.

W pracy z klientem wykorzystuję wiedzę, z zakresu m.in.  NVC Porozumienia Bez Przemocy, Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szczególnie bliskie są mi rozwiązania związane z  Terapią Zaangażowania i Akceptacji ACT. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna.

Pracuję z dorosłymi,  dziećmi i młodzieżą stacjonarnie oraz online.

Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Współprowadzę grupy i warsztaty  dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Kursy oraz szkolenia:

 • Kurs integracji sensorycznej Iº i IIº (nr certyfikatu PTIS 441/II)
 • Kurs z zakresu teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego INPP (NR 038/INPP/POLAND)
 • Szkolenie „Terapia Ręki”
 • Szkolenie „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”
 • Ukończenie szkolenia Skala Inteligencji Stanford Binet 5.
 • Jak rozpoznać wady genetyczne u dzieci. ABC dla specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Psychomotorka wg Procus i Block”
 • Warsztaty „Efektywne porozumiewanie się z rodzicami dzieci z wyzwaniami rozwojowymi”
 • Makaton Iº i IIº
 • III-etapowe szkolenie Stosowana analiza zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem”
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Warsztaty „Kontakt, komunikacja i zabawa jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu”
 • Kurs I stopnia HANDLE „Program HANDLE® w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
 • Terapia integracji sensorycznej u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 • Warsztaty terapii integracji sensorycznej: ontogeneza rozwojowa. Podstawowe warunki i kierunki pracy z małym dzieckiem w ujęciu terapii SI.
 • Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń.
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3 roku życia.
 • Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych.
 • Szkolenie kwalifikacyjne „Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej”.
 • Szkolenie kwalifikacyjne „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”.
 • Szkolenie kwalifikacyjne „ Bateria Gim”
 • AAC alternatywne metody porozumiewania się z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Kodeks złości- jak pracować z zachowaniami trudnymi
 • KORP – narzędzie diagnozy dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.
 • Udział w konferencji naukowo- szkoleniowej z cyklu małe dziecko: Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wsparciem dziecka i rodziny
 • Seminarium „Terapia i modyfikacja zachowań dziecka. Oddziaływania terapeutyczne. Interwencje środowiskowe i działania korygujące”
 • Warsztaty: Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Metoda Self-Regulation w pracy w specjalisty
 • Seminaria wg Jaspera Juula „Jestem OK taki jaki jestem”, „Dorosły jak latarnia morska”, „Agresja-niebezpieczne tabu”
Anna Szewczyk - ZnanyLekarz.pl

Anna Szewczyk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
– Specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości

Pracuję jako psycholog z dziećmi i ich rodzicami – zajmuję się diagnozą, wsparciem psychologicznym, poradami wychowawczymi dla rodziców, prowadzę warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Doświadczenie zdobywałam pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole i przedszkolu oraz podczas szkoleń i warsztatów.

Jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczej.

Lubię pracować z dziećmi nieśmiałymi, wycofanymi, wspieram też dzieci lękowe. Interesuje mnie arteterapia jako forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że w arteterapii najważniejszy jest swobodny proces twórczy, a efekt i jego walory artystyczne mają znaczenie drugorzędne.

Kursy oraz szkolenia:

 • Rok z terapią poznawczo-behawioralną Poza Schematami
 • „Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców” w Poza Schematami
 • „Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia” w Poza Schematami
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach -w Centrum Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach. (szkolenie I stopnia)
 • Trening Umiejętności Społecznych – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS
 • Szkolenie z Metody C.Sutton -– Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS
 • Warsztaty „Zabawa inspirująca rozwój”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”
 • „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” – Polski Instytut Eriksonowski
 • „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” w Krakowskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej
 • „Psychoterapia Dziecka i Rodziny” – ukończone 2,5 letnie Studium Krakowskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej                                                                                   
 • Akademia Terapii Edukacji Psychologicznej Fundacji Synapsis – „Kurs Bazowy Umiejętności Psychologicznych”
 • „Zastosowanie artterapii w pracy z dziećmi” – Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”- Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces
Joanna Pańczuk-Kępa - ZnanyLekarz.pl

Joanna Pańczuk-Kepa

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychoprofilaktyka. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Poznawczym w Warszawie.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami zdobywałam w podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, w Ogólnopolski telefonie zaufania „Infolinia dla Wychowawców” oraz jako uczestnik specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów.

Zajmuje się wparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, poradnictwem (indywidualne konsultacje dla rodziców) oraz diagnozą zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Prowadzę też grupy wsparcia dla dzieci oraz warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców.

W pracy z klientem nie skupiam się wyłącznie na jednym modelu terapeutycznym. Wykorzystuję miedzy innymi wiedzę z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Kursy oraz szkolenia:

– z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży:

 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym”  prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej 
 • Szkolenie „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” prowadzone przez Polski Instytut Ericksownowski
 • Szkolenie „Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodziezy wg ICD- 10” prowadzone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Zagórzu
 • Szkolenie „Całościowe zaburzenia rozwojowe” prowadzone przez Ośrodek Szkolenia „Scolar
 • Szkolenie „Zespół Aspergera – diagnoza i modyfikacja zachowań w szkole i w domu” prowadzone przez Centrum Doradztwa i Edukacji „Sukces”
 • Kurs „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej”– prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum CBT”
 • Szkolenie „Zespół Dziecka krzywdzonego” prowadzone przez „Stimulus”

– z zakresu pomocy psychologicznej:

 • 2,5 letnie Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii prowadzony przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
 • Szkolenie „Spotkanie, Zasoby, proces” – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski
 • Szkolenie „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży” prowadzone przez „Poza schematami”
 • Szkolenie „Prowadzenie Warsztatów dla dobrych rodziców” prowadzone przez „Poza Schematami”
 • Szkolenie TSR I stopnia
 • Szkolenie Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia
 • Szkolenie „Żałoba i utrata w praktyce interwencji kryzysowej” prowadzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 • Szkolenie Interdyscyplinarne przygotowujące do realizacji programów ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym prowadzone przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Szkolenie „Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć” organizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii
 • Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców „Rodzeństwo bez rywalizacji” prowadzona przez CMPPP
 • Kurs szkolonej profilaktyki uzależnień programu Mazowieckiego Centrum Polityki  Społecznej „ W zgodzie ze sobą i grupą”
 • Warsztat dotycząc pracy z dziećmi ofiarami przemocy rówieśniczej prowadzony przez przedstawiciela organizacji Kidscape
 • Warsztat „Ustawienia systemowe w Psychoterapii” IV 2008